NARUDŽBENICA: Uverenje o državljanstvu

Podaci na izvodu / uverenju
Ime
 
Prezime
 
Devojačko prezime
 
Dan, mesec i godina rođenja
 
Opština i mesto rođenja
 
JMBG
 
Ime i prezime oca
 
Broj lične karte
 
Ime majke
 
Adresa stanovanja
 
Svrha izdavanja
 
Vrsta obrazca
 
 
Podaci o naručiocu
JMBG naručioca
Ime i prezime naručioca
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Adresa stanovanja naručioca
Mesto i poštanski broj naručioca
ISPORUKA