NARUDŽBENICA: Izvod iz matične knjige umrlih

Podaci na izvodu / uverenju
Ime umrlog(e)
 
Prezime umrlog(e)
 
Devojačko prezime umrle
 
Dan, mesec i god. smrti
 
Opština i mesto smrti
 
Ime i prezime oca umrlog(e)
 
Svrha izdavanja
 
Vrsta obrazca
  ***  
*** Ukoliko se poručuje izvod na internacionalnom obrazcu,
navesti državu za koju je namenjen
Podaci o naručiocu
JMBG naručioca
Ime i prezime naručioca
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Broj lične karte naručioca
Adresa stanovanja naručioca
Mesto i poštanski broj naručioca
ISPORUKA