STATUS
 

Lista primljenih narudžbenica i poslatih uverenja i izvoda.

Za proveru primljenih i poslatih izvoda i uverenja unesite u prazno polje Vaš JMBG (odnosno JMBG naručioca).
U slučaju da Vas nema na ”Listi primljenih i poslatih izvoda i uverenja” kontaktirajte Matičnu službu na telefon: 024/655-444 radi utvrđivanja razloga neprijema ili neslanja Vaših naručenih dokumenata.
 

   
LEGENDA  
Izvod iz matične knjige rođenih
Izvod iz matične knjige venčanih
Izvod iz matične knjige umrlih
Uverenje o državljanstvu